HARTA ORAȘULUI  

harta navodari

   

Năvodari  

 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 13.02.2017 – 19.02.2017

PUBLICATII CASATORII 02.2017

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

Compartiment Agricol  

vanzare teren

   

Taxe si Impozite Locale  

taxe impozite

   

Directia economica  

indicatori

   

anunt comisie

   

situatii lunare

   

situatii trimestriale

   

Urbanism  

deszapezire

   

Anunt  

anunt 2016

   

Primăria orașulului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

primaria-navIn conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

 • 1 post – asistent social specialist – studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale- vechime in specialitatea studiilor-minimum 3 ani – Centru de zi pentru copii;
 • 1 post – asistent social specialist – studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale- vechime in specialitatea studiilor-minimum 3 ani – Centru de zi pentru persoane in varsta;
 • 1 post - ingrijitoare- studii generale- Centru de zi pentru persoane in varsta;
 • 2 posturi - educator specializat debutant- studii superioare de scurta durata/studii superioare de lunga durata in domeniul stiinte socio-umane- Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post – logoped - studii superioare de lunga durata in domeniul psihologie/psihopedagogie, cu aviz de libera practica in psihopedagogie speciala- vechime in specialitatea studiilor-minimum 1 an- Centru de zi pentru Copii;
 • 1 post – ingrijitor varstnici la domiciliu - debutant – studii medii – curs de calificare absolvit cu certificat de calificare profesionala in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice la domiciliu- Compartiment protectia persoanelor cu handicap si persoanelor in varsta;
 • 1 post- muncitor calificat, treapta profesionala I-studii generale- vechime in meserie cu profil tehnic-minim 9 ani- Compartiment Administrare Cluburi Pensionari.

 

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari, astfel:

- 13.03.2017, ora 12,00 - proba scrisa pentru posturile vacante de asistent social specialist, educator specializat debutant, logoped, ingrijitor varstnici la domiciliu, muncitor calificat;

- 14.03.2017, ora 10.00- proba practica pentru postul vacant de ingrijitoare- studii generale- Centru de zi pentru persoane in varsta;

- interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, respectiv a probei practice.

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

            În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant.

         Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

            Conditiile generale si specifice de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei Orasului Navodari si pe site-ul Primariei Orasului Navodari www.primaria-navodari.ro.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane - telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

13.03.2017- proba scrisa, 14.03.2017-proba practica

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

       g) curriculum vitae

  2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografia pentru postul de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Centrului de zi pentru copii

 

 1. 1.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV, V;
 2. 2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. 3.Legea asistentei sociale nr.292/2011, actualizata: cap.I, cap.III. (Sistemul de servicii sociale), cap.V sectiunea a 2-a Nivelul local, cap.VI;
 4. 4.Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 5. 5.Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului – Standardele 1 si 2;
 6. 6.Legea 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata, republicata: Cap.II Sectiunea a 2-a Mediul familial si ingrijirea alternativa si Cap.VII Sectiunea a 2-a Institutii si servicii la nivel local.

 

Bibliografia pentru postul de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Centrului de zi pentru persoane in varsta:

 

 1. 1.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV, V;
 2. 2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. 3.Legea asistentei sociale nr.292/2011, actualizata: cap.I, cap.III. (Sistemul de servicii sociale), cap.V sectiunea a 2-a Nivelul local, cap.VI;
 4. 4.Ordinul  MMSSF nr. 2.126/5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale - ANEXA 6 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte;
 5. 5.Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - cap.I si cap.II Sectiunea 1 (Evaluarea situatiei persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala);
 6. 6.Hotararea Guvernului nr.886/ 05.10.2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

 

Bibliografia pentru posturile de EDUCATOR SPECIALIZAT DEBUTANT din cadrul Centrului de zi pentru copii:

 

   1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV, V;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. Ordinul A.N.P.C.A. nr. 24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

4.Dragu Anca si Cristea Sorin-Psihologie si pedagogie scolara, editura University Press, Constanta, 2002;

5.Verza Emil si Verza Florin Emil-Psihologia varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000.

 

Bibliografie pentru postul de LOGOPED din cadrul Centrului de zi pentru copii:

     1.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV, V;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. Ordinul A.N.P.C.A. nr. 24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

4. Verza Emil-tratat de logopedie, vol. I, Editura Fundatiei Humanitas, capitolele VI, VIII, IX; Bucuresti, 2003;

5. Dragu Anca si Cristea Sorin-Psihologie si pedagogie scolara, editura University Press, Constanta, 2002;

 

Bibliografia pentru postul de INGRIJITOR VARSTNICI LA DOMICILIU

din cadrul Directiei Asistenta Sociala-Compartiment protectia persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice:

 

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii,actualizata:Titlul II - Cap.II,III,IV,V
 2. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,
 3. Legea 17/2000 republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice:

- Cap.I si Cap.II,Art. 4-13,

     4. Ordinul  MMSSF nr. 2.126/5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale – ANEXA 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice, Standardul 1 Ingrijire personala

 

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I din cadrul Serviciului Administrativ-Compartiment Cluburi de pensionari:

 1. 1. Legea 53/2003 – Codul muncii,actualizata:Titlul II - Cap.II,III,IV,V
 2. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,

     3.   H.G. nr.1723 din 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru cobaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul- Anexa 1 lit.B.

.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Centrului de zi pentru copii :

Candidaţii trebuie să aiba:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistentei sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 3 ani.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL SPECIALIST in cadrul Centrului de zi pentru persoane in varsta:

Candidaţii trebuie să aiba:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistentei sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 3 ani.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de INGRIJITOARE in cadrul Centrului de zi pentru persoane in varsta:

Candidaţii trebuie să aiba:

- studii generale;

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de educator specializat debutant:

Candidaţii trebuie să aiba:

- studii superioare de lunga durata/studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma in domeniul stiinte socio-umane;

- constituie avantaj experienta in lucrul cu copiii sau modulul de psihopedagogie;

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de logoped in cadrul Centrului de zi pentruu Copii:

Candidaţii trebuie să aiba:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul psihologiei/psihopedagogiei, cu aviz de libera practica in psihopedagogie speciala;

- vechime in specialitatea studiilor: minimum un an.

 

Conditii specifice necesare inscrierii la concursul pentru ocuparea postului de INGRIJITOR VARSTNICI LA DOMICILIU in cadrul Directiei Asistenta Sociala-Compartiment protectia persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice:

Candidatii trebuie sa aiba :

- studii medii si curs de calificare profesionala cu diploma in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice la domiciliu.

                

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala I- studii generale- Compartiment Administrare Cluburi pensionari-

Candidatii trebuie sa aiba:

-studii generale;

- vechime in meserie cu profil tehnic-minim 9 ani;

   
© Primaria Navodari
DMC Firewall is a Joomla Security extension!