HARTA ORAȘULUI  

harta navodari

   

Năvodari  

 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 13.02.2017 – 19.02.2017

PUBLICATII CASATORII 02.2017

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

Compartiment Agricol  

vanzare teren

   

Taxe si Impozite Locale  

taxe impozite

   

Directia economica  

indicatori

   

anunt comisie

   

situatii lunare

   

situatii trimestriale

   

Urbanism  

deszapezire

   

Anunt  

anunt 2016

   

Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Arhitect sef - Compartiment Disciplina in constructii

2. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala - Compartiment administratie publica locala

Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 6 martie 2017, ora 10,00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a.                        

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata (r2) privind Statutul functionarilor publici.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.611/2008, respectiv:

- formularul de inscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG 611/2008

- copia actului de identitate

- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

- declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

                  Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Conditii de participare la concursul

din data de 6 martie 2017 (proba scrisa):

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Arhitect sef - Compartiment Disciplina in constructii:

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul constructiilor, specializarea inginerie economica in constructii;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

            - curs ECDL Start sau Complet, dovedit cu certificat.

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala - Compartiment administratie publica locala :

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice-specializarea drept;

- cunostinte operare PC dovedite cu atestat

BIBLIOGRAFIE

1. Pentru ocuparea functiilor publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Arhitect sef - Compartiment Disciplina in constructii:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucarilor de constructii, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul Biroului Juridic-Contencios-Administratie Publica Locala - Compartiment administratie publica locala:

 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

5. Codul Civil: Cartea a-III-a, Titlul VI – Proprietatea publica; Cartea a-V-a Titlul II Capitolul I - Contractul

6. Codul de Procedura Civila: Cartea a-II-a, Titlul I, Capitolul I – Sesizarea instantei de judecata.

   
© Primaria Navodari
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd